Menu
Your Cart

Mesafeli Satış Sözleşmesi

1. İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”)

Alıcı: Üye olmak suretiyle veya üye olmadan www.emekbenim.com websitesinde yer alan (buradan sonra “Websitesi” olarak anılacaktır) ürünleri satın alan gerçek kişiyi,

Satıcı: Websitesi’nde bulunan ve on-line sistemde Alıcı’ya sunulan ürünlerin tasarımcısı, tedarikçisi veya üreticisi olan Fatura ile aynı olan ünvanlı tüzel kişiyi, Fatura ile aynı olan adlı gerçek kişiyi,

Ürün: Her birinin özellikleri on-line sistem üzerinde belirtilen Satıcı’lar tarafından tasarlanmış, üretilmiş veya tedarik edilmiş olan Websitesi’nde satışa sunulan ürünlerin her birini münferiden veya tamamını (ifadenin kullanım şekline göre),

Şirket: Websitesi üzerinden Ürün’lerin Alıcı’ya ulaşmasını sağlayan ve işbu Sözleşme’nin tarafı olmayan Fatura ile aynı adresinde mukim Fatura ile aynı ünvanlı e-ticaret şirketini,

ifade eder.

Alıcı ve Satıcı, işbu Sözleşme’de münferiden “Taraf” birlikte “Taraflar” olarak anılabilirler.

2. İşbu Sözleşme Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik’e uygun olarak düzenlenmiştir. İşbu Sözleşme’nin tarafları Sözleşme kapsamında Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik’ten kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler.

3. İşbu Sözleşme’nin akdedilmesi tarafların ayrı ayrı Şirket ile akdetmiş oldukları Websitesi üyelik sözleşmelerinin hükümlerinin ifasını engellemeyecek olup taraflar işbu Sözleşme konusu ürün satışında Şirket’in herhangi bir şekilde taraf olmadığını ve Sözleşme kapsamında tarafların yükümlülüklerini yerine getirmeleri ile ilgili herhangi bir sorumluluk ve taahhüdü bulunmadığını kabul ve beyan ederler.

4. Alıcı, Satıcı’nın isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, satışa konu malın temel nitelikleri, vergiler dâhil olmak üzere satış fiyatı, ödeme sekli, teslimat koşulları ve masrafları vs. satışa konu mal ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı, şikâyet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık, anlaşılır ve Websitesi’nde uygun şekilde Satıcı tarafından bilgilendirildiğini, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal sipariş verdiğini is bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.

5. İşbu Sözleşme’nin konusu, Alıcı’nın Satıcı tarafından tedarik edilen Ürün’lerin Websitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış ücreti belirtilen Ürün’ün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

6. Ürün/Ürünlerin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli ve vergiler dâhil satış bedeli ve teslimat bilgileri aşağıdaki gibidir:

Ürün Açıklaması:
Adet: Fatura ile aynı
Peşin Fiyatı: Fatura ile aynı
Vadeli Fiyatı: Fatura ile aynı
Ara Toplam: Fatura ile aynı
(KDV Dahil) Toplam : Fatura ile aynı
Ödeme Şekli ve Planı: Fatura ile aynı
Teslimat Adresi: Teslimat bilgisi ile aynı
Teslim Edilecek Kişi: Teslimat bilgisi ile aynı
Fatura Adresi: Fatura ile aynı

Teslimat bilgileri

Teslimat alıcısı : Fatura ile aynı
Adres : Fatura ile aynı
Adı/Soyadı/Ünvanı:
Fatura ile aynı Adres: Fatura ile aynı
Telefon: Fatura ile aynı
E-posta adresi: Fatura ile aynı

a) Ödeme Şekli ve Planı: Alıcı, Websitesi’nden aldığı Ürün’ün bedelini, işbu Sözleşme’de belirtilen ödeme yöntemi ile ödeyecek olup, bu ödemeler için Satıcı, satışını gerçekleştirmiş tüm Ürün’ler için Ürün’ün satın alınma tarihinden itibaren yedi günlük süreler içinde toplu olarak faturalandıracaktır. Şirket’in bu faturalandırma işlemlerinde herhangi bir rolü bulunmamakta olup Şirket, bu noktada oluşabilecek olan zararlar ve/veya hak kayıplarından sorumlu tutulmayacaktır.

7. İşbu Sözleşme’nin 6.maddesine göre düzenlenmiş olan fatura, Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasıdır. Alıcı ile bu maddeye göre adına fatura düzenlenen kişi aynı kişi olmalıdır.

8. Şirket, Alıcı’nın vermiş olduğu bilgilerin gerçekle örtüşmediğini tespit etmesi halinde siparişi durdurma hakkını saklı tutar ve Alıcı’nın paylaşmış olduğu telefon, e- mail adreslerinden Alıcı’ya ulaşamadığı takdirde siparişin yürürlüğe koyulmasını 15 (onbeş) gün süreyle dondurur. Alıcı’nın bu süre zarfında Şirket ile konuyla ilgili olarak iletişime geçmesi beklenir. Bu süre içerisinde Alıcı’dan herhangi bir cevap alınamazsa Satıcı, siparişi iptal edebilir.

9. Sözleşme Alıcı tarafından onaylanmakla yürürlüğe girmiş olup, Alıcı’nın Satıcı’dan satın almış olduğu Ürün’ün Alıcı’ya teslim edilmesiyle ifa edilmiş olur. Ürün, Alıcı'nın sipariş formunda ve işbu Sözleşme’de belirtmiş olduğu adreste bulunan kişi/kişilere teslim edilecektir.

10.Satıcı, Sözleşme konusu Ürün’ün Tüketici Mevzuatına uygun olarak, sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun şekilde ve varsa garanti belgeleri, sertifikaları ve kullanım kılavuzları ile Alıcı’ya teslim edilmesinden sorumludur. Satıcı, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu Alıcı’ya mümkün olan en kısa sürede bildirmekle yükümlüdür Sözleşme konusu Ürün, Alıcı'dan başka bir kişiye teslim edilecek ise, teslim edilecek kişinin teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz.

11.Ürün’ün teslimat masrafları Alıcı'ya aittir. Satıcı, Websitesi’nde teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse, teslimat masrafları Satıcı’ya ait olacaktır. Ürün teslimatı; Satıcı’nın stokunun müsait olması ve ödemenin gerçekleşmesinden sonra taahhüt edilen sürede yapılır. Satıcı, Ürün Alıcı tarafından Ürün’ün sipariş edilmesinden itibaren 30 (otuz) gün içinde teslim eder ve bu süre içinde yazılı bildirimle ek 10 (on) günlük süre uzatım hakkını saklı tutar. Herhangi bir nedenle Alıcı tarafından Ürün bedeli ödenmez veya yapılan ödeme banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı Ürün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

12. Alıcı, Websitesi’nde yer alan sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin olarak Satıcı tarafından yüklenen ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. Alıcılar Tüketici sıfatıyla talep ve şikâyetlerini yukarıda yer alan Satıcı ve Şirket iletişim bilgilerinin sağladığı kanallarla ulaştırabilirler.

13.Alıcı, işbu Sözleşme’yi ve Ön Bilgilendirme Formunu elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce Satıcı tarafından tüketiciye verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dâhil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

14.Alıcı’nın, Sözleşme konusu Ürün’ü teslim almadan önce muayene edecektir. Tahrip olmuş, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı Ürün’ü kargo şirketinden teslim alması halinde sorumluluk tamamen kendisine aittir. Alıcı tarafından kargo şirketi görevlisinden teslim alınan Ürün’ün hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra Ürün’ün sorumluluğu ve hasarlar Alıcı'ya aittir. Ürün’ün tesliminden sonra Alıcı'ya ait kredi kartının Alıcı'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun Ürün bedelini Satıcı'ya ödememesi halinde, Alıcı kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla Ürün’ü üç gün içinde Satıcı'ya iade etmekle yükümlüdür. Bu halde teslimat giderleri Alıcı'ya aittir.

15. Alıcı, hiçbir gerekçe göstermeksizin aşağıda belirtilen şartlar dâhilinde Cayma Hakkını kullanabilir. Cayma Hakkı, Şirket bu Sözleşme’nin tarafı olmadığından Şirket’e karşı uygulanamaz. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içerisinde Satıcı’ya mevzuat hükümlerine uygun olarak bildirimde bulunulması şarttır. Cayma hakkının kullanılması halinde:

a) Alıcı’ya veya onun bildirdiği yukarıda bilgisi bulunan üçüncü kişiye teslim edilen Ürün’ün iade edilmesi zorunludur.

b) 14 (on dört) günlük süre içerisinde iade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları varsa ürünle birlikte hediye edilen diğer ürünleri eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir. Cayma hakkının kullanılmasını ve bilginin ulaşımını takip eden 10 (on) gün içerisinde ürün bedeli Alıcı’ya ödediği şekilde iade edilir. Ürün Satıcı’ya iade edilirken, ürün teslimi sırasında Alıcı’ya ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da iade edilmesi gerekmektedir. İade kargo bedeli Satıcı’ya aittir. Ürünle beraber iade edilecek olan faturanın iade bölümü doldurularak ve Alıcı tarafından imzalanarak iade edilecektir.

16.Cayma hakkı aşağıdaki hallerde kullanılamaz: a) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, Alıcı’nın onay ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmeleri b) Fiyatı borsa veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda belirlenen mallara ilişkin sözleşmeler c) Tüketicinin istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların teslimine ilişkin sözleşmeler d) Tüketici tarafından ambalajının açılmış olması şartıyla, ses veya görüntü kayıtlarına, yazılım programlarına ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler e) Gazete, dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler f) Bahis ve piyangoya ilişkin hizmetlerin ifasına ilişkin sözleşmeler g) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ile tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.

17.Tüketiciler, Satıcı ile ihtilaflarının olması halinde, sorunu Satıcı’nın çözememesi durumunda, Ürün bedeli 1.161,67 TL’ye kadar olan işlemlerle ilgili şikâyet ve itiraz konularında başvurularını ürünü satın aldıkları veya ikametgâhlarının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’ne; ürün bedeli 1.161,67 TL’nin üzerinde olan işlemlerle ilgili şikâyet ve itiraz konularında başvurularını ise, ürünü satın aldıkları veya ikametgâhlarının bulunduğu yerdeki Tüketici Mahkemesine yapabileceklerdir.

01.08.2003 tarihli ve 25186 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri Yönetmeliği’nin 5.Maddesinin üçüncü fıkrasında, Büyükşehir statüsünde bulunan illerde faaliyet gösteren il hakem heyetlerinin uyuşmazlıklara bakmakla görevli ve yetkili olmalarına ilişkin alt parasal sınır 3.032,65 TL’dir.

18.Ürün’ün peşin veya vadeli fiyatı, peşinat fiyatı sipariş formunda yer almakla birlikte, sipariş sonu mail atılan örnek fatura ve ürün ile birlikte Alıcı’ya gönderilen fatura içeriğinde mevcut olan fiyattır. Satıcı veya Şirket tarafından yapılan indirimler, kuponlar ve sair satış fiyatına yansıtılır.

19.Alıcı, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Alıcı'dan talep edebilir ve her koşulda Alıcı'nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, Alıcı, borcun gecikmeli ifasından dolayı Satıcı'nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

20.Satıcı ve Şirket, işbu Sözleşme öncesinde Alıcı tarafından onaylanmış olması halinde, Alıcı’ya ticari amaçlı elektronik ileti gönderebilir. İleti, reklam, pazarlama ve Şirket ya da Satıcı’nın yeni ürünlerine ilişkin bilgilendirme amacı taşıyabilir. Alıcı, bu onayı, yukarıda belirtilen iletişim bilgilerine ulaşarak hiçbir gerekçe göstermeksizin her zaman geri almak hakkına sahiptir.

21.İşbu Sözleşme tahtında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, Kanunda sayılan zorunlu haller dışında, e-mail aracılığıyla yapılacaktır. Alıcı, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Satıcı’nın ve Şirket’in resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

22.Satıcı Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına uymakla yükümlüdür ve satışı yasal olan Ürün’ler sunacaktır. Satıcı’nın satışı hukuka aykırı ürünlerin veya hizmetlerin sunulduğunun tespiti halinde, web sitesini kullanımını tamamen durdurulur. Bu hükmün ihlali halinde Satıcı, Şirket’in, Alıcı’nın ve sair üçüncü kişilerin düçar olabileceği zararlardan münferiden sorumludur. Böyle bir halde Şirket sorumlu tutulamaz.

23.Şirket, satış şartlarından, teslim şartlarından, ödemenin zamanında ve tam yapılmış olmasından, Ürün’deki ayıplardan sorumlu değildir.

24.İşbu Websitesi’nin tasarımı ve işbu Websitesi’nde yayınlanan tüm görseller de dâhil olmak üzere tüm içerik Şirket’in telif hakkı koruması altında olup, Şirket’in yazılı izni olmaksızın kopyalanamaz, çoğaltılamaz, hiçbir formatta dağıtılamaz, yayınlanamaz ve sair şekilde kullanılamaz. Haksız kullananlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.

25.Şirket, Websitesi’nin sistem, yazılım ve sair teknik şartları ile ilgili endüstri standartlarına uygun tüm tedbirleri almıştır. Buna rağmen işbu Websitesi’nin herhangi bir Alıcı tarafından kasten istismar edilmesinden kaynaklanan hiçbir sonuçtan Şirket sorumlu tutulamaz.

26.Alıcı’ların üyelik esnasında veya kullanım esnasında sağladıkları tüm bilgileri Şirket gizli tutar. Alıcı’ların iletişim bilgileri web sitesi tarafından, Websitesi hizmetlerinin en azami faydayla sunulabilmesi ve hizmetlerle ilgili bilgilendirme amaçlı olmak üzere kullanılabilir.

27.Websitesi Google Analytics veya benzer programlar kullanabilir. Bu programların alabildiği veriler Alıcı’nın şahsi bilgilerini belirlemekte kullanılamaz. Bir analitik yazılımın kullanımının doğası gereği işbu web sitesinde tracking yazılımı içeren cookie (çerez) kullanılıyor olabilir.

28.Şirket, kredi kartı bilgisi saklamaz.

29.Şirket, Websitesi’nin kesintisiz veya her türlü hatadan ari biçimde çalışmasını, Websitesi’nin verdiği hizmetlerin sübjektif Alıcı beklentilerini karşılayacağı garantisini vermez ve bu gibi hususlardan ötürü sorumlu tutulamaz.

30.İşbu Şartlar çerçevesinde Websitesi’nde Şirket tarafından sunulan tüm hizmetler sebepsiz olarak ve herhangi bir fesih öneli verme zorunluluğu olmaksızın sonlandırılabilir.

31.İşbu Şartlar’ın uygulanması ve yorumu ile web sitesi üzerinden yapılacak satışlara 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun’a ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkındaki mevzuatına ve Türkiye Cumhuriyeti hukukunun ilgili sair hükümlerine tabidir.

32.Şirket’in ve Websitesi’nin hizmetleri bankacılık veya ödeme sistemi hizmeti değildir. Ödemeler Türk Lirası, Amerikan Doları, Euro para birimlerinden herhangi biriyle veya hepsiyle veya aralarından ikisiyle tanımlanabilir. PaYU ve/veya Iyzico kanalı ile gerçekleştirilecek olan ödemelerin, online (gerçek zamanlı) olarak işleme alınacağı kabul edilmektedir, bu konuda Şirket’in hiçbir sorumluluğu yoktur.

33.Şirket, Websitesi üzerinden ödeme imkânı sağlamak için, ödemenin yapıldığı tarihte güvenli şekilde elektronik ticaret endüstrisinde kullanılan ödeme araçlarının herhangi birini veya hepsini kullanabilir.

34.Alıcı’lar Websitesi’ne ait şikâyetlerini www.emekbenim.com iletişim numarasına ya da www.emekbenim.com iletişim formu ile bildirebilirler. Ürün’lere ilişkin şikâyetler ise Satıcı’nın belirtmiş olduğu www.emekbenim.com iletişim formuna yönlendirilebilir.

35. Alıcı, Şirket tarafından hazırlanan ön bilgilendirme formunun, Şirket ile paylaştığı mail adresine ya da telefon numarasına gönderildiğini teyit etmektedir.

36. İşbu Sözleşme 36 (otuz altı) hükümden ibaret olup Alıcı’nın Sözleşme’yi onayladığı tarihte yürürlüğe girmiştir.